Veřejná zakázka: Bytový dům v Pelclově ulici, Kostelec nad Orlicí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 257
Systémové číslo: P23V00000008
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-050135
Datum zahájení: 01.11.2023
Nabídku podat do: 08.12.2023 10:00
Datum zrušení: 05.12.2023

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bytový dům v Pelclově ulici, Kostelec nad Orlicí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je adaptace bývalého okresního chorobince (domov mládeže), na bytové jednotky určené k trvalému bydlení. Jedná se o stávající objekt č.p. 279, který bude navrhovanými stavebními úpravami přestavěn na bytový dům s 33 bytovými jednotkami určenými k trvalému bydlení. S těmito úpravami je spojené navýšení parkovací plochy, tedy vybudování parkoviště v jižní části objektu a s tím související úprava areálových zpevněných ploch. Dále stavební úpravy zahrnují nové areálové rozvody sítí.
Stávající objekt je zděný, s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. Navrhovanými stavebními úpravami se podlažnost objektu nemění.
Stavební úpravy budovy se týkají statického zajištění objektu v jihovýchodní části objektu, zazdění stávajících lodžií v severní části, ubourání spojovacího krčku, propojující objekt s vedlejší budovou tělocvičny (čp. 1557) v severní části, odstranění vyložených balkónových desek v západní části, vyrovnání výškové úrovně podlahy levého křídla v 1. PP pomocí ocelových konstrukcí, vybudování opěrných stěn patií (dlážděné nezastřešené dvorky v 1. PP) v jižní části, vybudování monolitických stěn podporujících staticky nevyhovující stávající cihlové opěrné stěny v severní části.
V objektu se dále budou upravovat dispozice, měnit/opravovat povrchy stěn, podlah, budou se realizovat SDK i minerální podhledy a měnit veškeré instalace (instalace vody, kanalizace, elektroinstalace silno i slaboproudé, doplňovat VZT,…). Objekt se bude dodatečně zateplovat minerální izolací.
Přístup k objektu je řešen stávajícími sjezdy. Sjezd pro osobní automobily z místní komunikace se nachází na severní straně pozemku z ulice Jungmannova. Sjezd pro nákladní automobily (složky HZS, svoz komunálního odpadu) ze silnice III. třídy č. 3189 (Pelclova ulice) se nachází na jižní straně pozemku.
Stavba je členěna na tyto objekty:
STAVEBNÍ OBJEKTY
SO.01 BYTOVÝ DŮM + OPĚRNÉ STĚNY

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
IO.01 PŘÍPOJKA VODOVODU
IO.02 VNĚJŠÍ DEŠŤOVÁ A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
IO.03 ÚPRAVA DOMOVNÍHO VEDENÍ PLYNU
IO.04 DOMOVNÍ VEDENÍ SÍTĚ TELEKOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ
IO.05 AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ
IO.06 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
IO.07 PŘELOŽKA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ NN

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace (DPS) zpracované projekční kanceláří Řezanina&Bartoň, s.r.o., IČO: 24286923, se sídlem Jeníkovice 111, 503 46 Jeníkovice.
Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace a je kompletně zveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html.

Realizace zakázky (díla) je závislá na přidělení dotace ze SFPI. Zadavatel jako objednatel si v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a dokončení díla. V případě, že dotace nebude přidělena, má zadavatel (objednatel) právo odstoupit od smlouvy o dílo, nejpozději však do dne zahájení prací na díle. Účastník jako zhotovitel není oprávněn požadovat náhradu škody, resp. ušlého zisku z důvodu odstoupení objednatele od smlouvy pro nepřidělení dotace k realizaci předmětu plnění této veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 100 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kostelec nad Orlicí
 • IČO: 00274968
 • Poštovní adresa:
  Palackého náměstí 38
  51741 Kostelec nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kostelecno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků