Veřejná zakázka: Regenerace prostranství Sokolovny Kostelec nad Orlicí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 180
Systémové číslo: P19V00000010
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.03.2019
Nabídku podat do: 27.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Regenerace prostranství Sokolovny Kostelec nad Orlicí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v regeneraci veřejného prostranství prostoru slepé ulice Masarykova mezi budovami sokolovny a obchodní akademie T. G. Masaryka, v rámci kterého dojde k odstranění stávajících zpevněných (pochůzných i pojízdných) povrchů, vybudování nových parkovacích stání, regeneraci obslužných míst sokolovny a území se doplní o odpočinkové zóny. Srážkové vody z nových zpevněných ploch budou odváděny pomocí nových uličních vpustí do veřejné kanalizace.

Z hlediska objektové skladby je stavba rozdělena do stavebních objektů:
SO 100.1 Komunikace Masarykova
SO 100.2 Chodníky vjezdy
SO 201 Opěrná zídka
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 800 Vegetační úpravy
V rámci jednotlivých stavebních objektů se předpokládá následující postup výstavby:
- sejmutí humózní vrstvy na plochách dotčených stavbou
- výstavba přípojek dešťových vpustí
- výstavba opěrné zídky
- vybudování veřejného osvětlení
- vybourání stávajících zpevněných ploch a zařízení povrchového odvodnění
- zabezpečení stávajících inženýrských sítí
- vybudování odvodnění komunikace
- rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu
- vybudování zpevněných ploch komunikací, vjezdů, chodníků a odstavných stání
- úprava povrchových znaků stávajících inženýrských sítí
- úpravy dotčené zeleně
- vegetační úpravy, osazení mobiliáře

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace (DPS) zpracované projekční kanceláří ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o., IČO: 24286923, se sídlem Gočárova třída 549/16, 500 02 Hradec Králové.

Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a je kompletně zveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html. Podrobné požadavky zadavatele na rozsah plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kostelec nad Orlicí
 • IČO: 00274968
 • Poštovní adresa:
  Palackého náměstí 38
  51741 Kostelec nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635964

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kostelecno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky