Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace domova dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí-I.etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v revitalizaci stávajícího objektu občanské vybavenosti č.p. 367 v Žižkově ulici v Kostelci nad Orlicí vč. úprav zpevněných ploch kolem objektu.

Jedná se o historický objekt postavený z cihelného zdiva se stropy mezi 1.P.P. a 1.N.P. tvořenými cihelnými klenbami a stropy nad 1.N.P. tvořenými dřevěnými trámy. Dům byl postaven počátkem minulého století. Objekt v relativně dobrém stavu a nejeví známky konstrukčních vad, ani strukturálních poruch. Spodní stavba je však postižena masivním vzlínáním zemní vlhkosti zdivem. Část vnitřních prostor v 1.P.P. není kvůli nadměrné vlhkosti možno využívat. Velká část provlhlých stěn je napadena plísněmi. V objektu byla v minulosti vyměněna část původních výplní otvorů. Ani původní výplně, ani vyměněné však neodpovídají současným požadavkům na vlastnosti výplní otvorů a budou proto vyměněny. Střecha je tvořena tesařskou konstrukcí s plechovou krytinou na prkenném podbití. Střešní plášť jeví na mnoha místech (zejména úžlabí atd) známky netěsností a projde v rámci revitalizačních opatření generální opravou, jejíž součástí bude i zateplení.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace (DPS) zpracované projekční kanceláří Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s., IČO: 25297066, se sídlem Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové.

Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a je kompletně zveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html. Podrobné požadavky zadavatele na rozsah plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kostelecno.cz)
Kontakt: Eva Novotná
e-mail: enovotna@muko.cz
tel: 724329556

a/nebo

Mgr. Antonín Hajdušek
e-mail: hajdusek@arws.cz
tel: 725 992 682
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 20.09.2019 10:00
Datum zahájení: 13.08.2019 16:10